کمیته تعیین وضعیت 4 باشگاه لیگ برتری را محکوم کرد

به گزارش ورزش سه و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره کمیته تعیین وضعیت شده به شرح زیر است:

*شکایت مصطفی قنبرزاده از باشگاه استقلال خوزستان

باشگاه استقلال خوزستان به پرداخت مبلغ 440/719/000 ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده در حق خواهان محکوم شد..

*شکایت حمیدرضا رجبی از باشگاه نساجی مازندران

پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. . همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

*شکایت باشگاه پیکان از استقلال تهران در خصوص امیرحسین اسماعیل زاده

باشگاه استقلال تهران به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت دو سال حق آموزش امیرحسین اسماعیل زاده شد. با توجه به واریز علی الحساب مبلغ 5/000/000 ریال به حساب فدراسیون، خواهان مکلف به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت الباقی هزینه دادرسی پیش از اجرای رای می باشد.

* شکایت حسین صادقی از باشگاه استقلال خوزستان

پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

*شکایت علیرضا قربانی منش از باشگاه استقلال تهران

باشگاه استقلال تهران به پرداخت مبلغ 96/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق علیرضا قربانی منش محکوم شد.. . همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

*شکایت وحید حمدی نژاد از باشگاه پارس جنوبی

پرداخت مبلغ 2/100/000/000 ریال بابت قرارداد و 42/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق وحید حمدی نژاد

*شکایت علی محسن زاده از باشگاه شهرداری تبریز

باشگاه شهرداری تبریز به پرداخت مبلغ 470/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

منبع : ورزش3